ADR – Farlig gods

En rekke farlige stoffer kan gjøre det risikofylt å håndtere og transportere. Kravene vil variere etter hvilken type og mengde gods som skal transporteres, og hvilke transportmetoder som skal benyttes. Våre sjåfører har godkjenning til å transportere farlig gods.

 

ADR gods skal alltid merkes med:

  • UN-nummer
  • Fareseddel for aktuelle fareklasser
  • Et konkret utfylt transportdokument med informasjon om det farlige godset skal alltid følge forsendelsen

 

Ta kontakt for mer informasjon og om hvordan vi håndterer ADR transport.

Kontakt oss i dag på telefon
+47 69304530